Opleiding Pabo Emmen

Naar alle activiteiten… 

Het project Versterking Drents en Duits in het onderwijs’ is ingebed in de opleiding van Pabo Emmen.
Hieronder volgt een overzicht per lesjaar. Het betreft activiteiten die in het schooljaar 2017-2018 hebben plaatsgevonden.

Pabo 1
De studenten maken in PowerPoint een taalportret, waarin de relatie tussen de student en verschillende talen wordt aangegeven: a) Thuis, b) Familie en vrienden, c) School, d) Vakantie, e) Anders. Zij staan stil bij de manier waarop verschillende talen in het eigen leven een rol spelen. Er wordt geen verschil gemaakt tussen landstalen en streektalen.

Er wordt een college gegeven over meertaligheid in onderwijs en opvoeding (visie, meerwaarde, globale wereld, didactiek, enz.), en een voorbeeldles Drents op de basisschool.

Zij gaan op bezoek bij het taalinstituut het Huus van de Taol in Beilen en ervaren daar welke rol dit instituut heeft in de Drentse samenleving, welke boeken er in het Drents geschreven zijn en welke materialen er aangeboden worden.

In drietallen ontwerpen de studenten drietalige prentenboeken (Nederlands, Drents en Duits) voor kinderen van 1-6 jaar. Deze opdracht wordt op de pabo vanuit meerdere vakgebieden aangestuurd. De zin van prentenboeken is: taalontwikkeling, fantasieontwikkeling en beleving. De eisen die aan de prentenboeken worden gesteld zijn: minimaal 8 pagina’s; illustraties zelf ontwerpen; de tekst niet op de illustratiepagina’s; de teksten worden in 3 talen ingesproken/ opgenomen; al het materiaal wordt digitaal aangeleverd.
De mooiste prentenboeken krijgen een plek krijgen op de websites.
Een voorbeeld van een prentenboek vindt u hier

Pabo 2

Meertaligheidsonderzoek in musea

De studenten van pabo 2 hebben in het afgelopen schooljaar in groepen van 5 personen onderzoek gedaan naar het gebruik van meertaligheid (het ‘linguistic landscape’) in enkele musea van de grensregio: het Drents museum in Assen, het Emslandmuseum Schloss Clemenswerth in Sögel en het Varusschlacht  Museum und Park Kalkriese (nabij Osnabrück). De centrale vraag hierbij was:  Wordt er in het taalgebruik in en rond het museum rekening gehouden met zowel de regionale als de nationale, als de globale wereld? Met andere woorden in welke talen en in welke mate wordt er mondeling en schriftelijk gecommuniceerd naar de bezoekers en andere geïnteresseerden.

Foto’s Varusschlacht Kalkriese

Foto’s Emslandmuseum Sögel

 

 

Eenzelfde soort onderzoek vond plaats in het Drents Museum in Assen. Van deze onderzoeken hebben de studenten een verslag gemaakt, waarin aangegeven is bij welke onderdelen meertalig gecommuniceerd wordt en welke tips, veranderingen en verbeteringen kunnen worden toegepast in de  musea.

Duitse lessen

Stand van zaken: Er zijn weinig studenten in deze pabo 2 klassen die de Duitse taal in hun examenpakket van het middelbaar onderwijs hebben gehad. Duits is geen populaire taal meer onder de studenten. Veel studenten denken dat ze zich in Duitsland met het Engels voldoende verstaanbaar kunnen maken. Niets is minder waar en één van de doelen van dit project is om ze in aanraking te brengen met het CLIL-onderwijs en de voordelen ervan te ondervinden (zie hieronder).

Belangrijk was wel dat de studenten met voldoende zelfvertrouwen met de Duitse kinderen en hun begeleiders in contact kunnen treden.
Daarom hebben we alle Nederlandse studenten in de gelegenheid gesteld om hun Duitse taal enigszins op te halen. Zij hebben een zestal Duitse lessen gevolgd, die gegeven werden door hun Duitse klasgenoten Sabrina Pescher en Franziska Bernit.
Doel: woordenschatuitbreiding en verbeteren van de uitspraak.

Ontwerpen van een viertalig spel

De studenten vormen tweetallen en ontwikkelen een viertalig spel: Nederlands, Engels, Duits en Drents. Het doel van deze opdracht is dat kinderen spelenderwijs bezig zijn met taalverwerving en taalvergelijking.
De creativiteit van de studenten wordt met deze opdracht geprikkeld. Zij leren al doende hoe zij de kinderen spelenderwijs kunnen laten leren. Voorop staat dat de studenten de leef- en speelwereld in hun te maken spel kunnen verweven. De vormgeving en de technische uitwerking krijgt ook de nodige aandacht. De gemaakte spelen van de studenten kunnen een plek krijgen op de websites www.wiesneus.nl (Drentse taal) en www.werdeeinschlauberger.de (Duitse taal).
Resultaat: Deze opdracht leverde bijna 20 bruikbare meertalige spelletjes op. De redacties van de websites maken hieruit een keuze welke spelletjes op de websites geplaatst gaan worden, al of niet met enige aanpassingen.

 Cultureel Event – 11 en 18 juni 2018

Dit was een project van circa 20 weken.
Het thema was ‘The American Dream’ en de opening van dit project vond plaats in het Drents museum bij de expositie met dezelfde naam. Naar aanleiding van deze voorstelling kregen de studenten in groepen van 4 of 5 personen de opdracht om een onderwijsarrangement samen te stellen, bestaande uit

  1. Lessen en activiteiten op de stagescholen ontwerpen voor 3 dagdelen en uitvoeren op de stagescholen.
  2. Een voorstelling ontwerpen van 10 minuten en waarbij de kinderen van de stagescholen betrokken worden.
  3. Enkele activiteiten bedenken en uitvoeren op de pabo voor de kinderen van de partnerscholen gezamenlijk.
  4. Een tijdsplan maken van de activiteiten, inclusief voorbereidingen en taakverdeling van de groepsleden.

Deelnemende basisscholen en Grundschulen (partnerscholen):
Grundschule Georgsdorf & Obs Stidalschool in Dalerveen
Maximilianschule in Rütenbrock & Rkbs Bonifatius in Ter Apel
Lambertischule in Aurich & Obs De Brink in Emmen
Grundschule Johannes Gutenberg in Meppen en Obs De Zweng in Exloo

Gastscholen: Grundschule Weener en de Grundschule Rhede. De kinderen van deze scholen hebben wel deelgenomen aan kennismakingsspelen, niet aan de voorstelling.

Op de Nederland scholen is gekozen voor een groep 5 of 6 of een combinatieklas 5/6.
Op de Duitse scholen is gekozen voor een klas 3 of 4 of een combinatieklas 3/4.
Van elke school nam 1 klas/groep deel aan de voorstelling op de pabo.

Pabo 3

Profilering pabo Emmen: Wetenschap & Technologie / Meertaligheid

30 studenten van meerdere locaties van NHL Stenden volgden deze profielkeuze. Er waren 7 contactdagen, waarvan 1 Praktikumtag op een Duitse Grundschule 19 april ‘18.
De studenten zijn verdeeld in groepjes van 2 en soms 3 studenten. Elk groepje gaf op de aangewezen Grundschule per dag 3 uur les aan de Duitse kinderen. De voertaal was Nederlands.

Het doel was ook ervaring opdoen met immersie-onderwijs. De evaluatieformulieren van zowel mentoren van de scholen en van de studenten gaven aan dat dit een uitstekende  en bruikbare manier van communiceren is in een globale wereld.

Een ander project van de 3e jaars is: ‘Ontwerp je eigen school’. Eén van de onderwerpen  is meertaligheid op school.

Leeslijst
Per jaar is er een leeslijst van 30 boeken. Studenten kiezen van deze 30 boeken minimaal 2 in het Drents en minimaal 2 in het Duits.

%d bloggers liken dit: